วัฒนธรรมอารยธรรมจีน

วัมนธรรมอารยธรรมจีน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ง.32101

              คูณที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงงานประวัติศาสตร์

รหัสวิชา ส.32170

            คูรที่ปรึกษากลุ่มสาระ  อาจารย์ อรวรรณ  กองพิลา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

                      1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของวัฒนธรรมแห่งจีน

                     2.เพื่อศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของชาวจีน

                    3.เพื่อศึกษาความสำคัญระหว่างวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของจีน

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

                    1.ประวัฒนธรรมของชาวจีนมีความเป็นมาอย่างไร

                    2.ศิลปะแห่งชาวจีนมีความมหัสจรรย์แบบใด

                    3.ความสำคัญระหว่างชาวจีนกับวัฒนธรรมมีความแตกต่าง

                        อย่างไร

                    4.จีนในสมัยโบราณมีศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบใด

                    5.ทำไมวัฒนธรรมและศิลปะถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่

                       ของชาวจีน

การดำเนินงาน/โครงงาน

          -ตั้งหัวข้อโครงงาน

-สืบค้นข้อมูล

-วิเคราะห์ข้อมูล

-สรุปข้อมูลที่ได้

-แผยแพร่ข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    -ได้ทราบถึงศิลปะวัฒนธรรมจีนว่ามีความเป็นมาอย่างไร

   -ได้ทราบถึงความมหัสจรรย์ของศิลปะจีนในสมัยโบราณ

            -ได้ทราบถึงความสัมคัญระหว่างศิลปะจีนและคนในสมัยโบราณ

ตอบคำถามประจำโครงงาน

1.ตอบ ในสมัยโบราณ จีนนับเป็นดินแดนที่มีศาสนาและปรัชญารุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่มากมาย โดยลัทธิความเชื่อเดิม นั้นมีอยู่สองอย่างคือ ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเน้นหลักจริยธรรมมากกว่าที่ จะเป็น หลักศาสนาที่แท้จริง ส่วนพุทธศาสนานั้นจีนเพิ่งรับมาจากอินเดียในช่วงคริสต์ศตวรรษแรกนี้เท่านั้น

2.ตอบคือการเขียนภาพบนผ้าไหม ส่วนภาพวาดเป็นเรื่องเล่าในตำราขงจื้อ พระพุทธศาสนาและภาพธรรมชาติ

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น